Image

Stari Grad završio sve za harmonizaciju katastarskih općina Sarajevo I i Sarajevo II

 

Općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove naložio je 28.aprila, 2021.godine nadležnim općinskim službama provođenje postupka harmonizacije za katastarske općine Sarajevo I i Sarajevo II, tačnije mjesne zajednice Baščaršija, Sumbuluša, Vratnik, Kovači i dijelove naselja Logavina, Medrese i Sedrenik.

Ovom prilikom obavještavamo građane da je kompletan postupak koji se odvijao u Općini Stari Grad Sarajevo završen čime su se stekli uslovi za dalja utvrđivanja prava građana, kao i Općine Stari Grad Sarajevo na njihovu imovinu.

O provođenju postupka harmonizacije za katastarske općine Sarajevo I i Sarajevo II građani su bili upoznati putem najave na općinskoj web stranici, portalima, dnevnim novinama, kao i kroz emitovanje radio džinglova, a sve kako bi se na vrijeme uključili u postupak i dokazali svoja prava na imovinu, dok im je Općina Stari Grad stajala na raspolaganju za sve upite i eventualna pojašnjenja.

Kroz postupak harmonizacije za navedene općine, Općina Stari Grad Sarajevo je putem nadležnih službi izvršila pregled i ovjeru 3.717 prijavnih listova koje je dostavila firma GEODET izabrana od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za vršenje ovih poslova. Prijavni listovi uključivali su podatke o identifikaciji katastarskih čestica, te podatke novog i starog premjera, kao i sve druge podatke koji su postajali u datom momentu, a po osnovu kojih će dalje Općinski sud u Sarajevu utvrđivati dalja prava građana.

Nalogom općinskog načelnika nadležne službe su bile u obavezi i da izađu na teren s ciljem provjere i korekcije diobenih planova. Izvršena je provjera na terenu, ovjera i izrada uvjerenja za ukupno 269 diobenih planova koji su dalje dostavljeni Općinskom sudu u Sarajevu.

Općina Stari Grad Sarajevo stoji na raspolaganju svim građanima za eventualna dodatna pitanja po pitanju harmonizacije za katastarske općine Sarajevo I i Sarajevo II, a obratiti se mogu putem emaila info@starigrad.baimovinska@starigrad.ba ili telefona 033 282 335.

Još jednom podsjećamo da je ova faza harmonizacije uključivala kompletne mjesne zajednice Baščaršija, Sumbuluša, Vratnik i Kovači, kao i dijelove mjesnih zajednica Logavina (ulice: Josipa Štadlera, Logavina, Hadžidamjanova,Todora Švrakića, Hrgića, Čemerlina i Sagrdžije), Medrese (ulice: Safvet-bega Bašagića, Hasana Kaimije, Očaktanum, Arapova, Žepa, Požegina, Srebrenička, Nova Mahala, Kiseljačka, Fojnička, Grličića brdo i Ramića banja) i Sedrenik (ulice: Alije Nametka, Ramića banja, Sedrenik, Rogina, Osmana Nakaša i Streljačka).

Poslove na provedbi harmonizacije vršile su: Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove i Služba za urbanizam.

Postupak harmonizacije provodi se kroz projekat „Registracija nekretnina“, a znači usklađivanje podataka katastra i zemljišnih knjiga.