Image

Poziv zainteresovanim investitorima za kupovinu građevinskog zemljišta na Alifakovcu, ulica Ma guda

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove raspisuje Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog / stambeno-poslovnog objekta u ulici Maguda u Sarajevu.

Radi se o zemljištu površine 195m2, a početna tržišna prodajna cijena nakretnine, prema procjeni sudskog vještaka iznosi 565,00 KM/m2, odnosno 110.140,00 KM za ukupnu površinu parcele.

Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti sva pravna i fizička lica. Prvenstvo prilikom prodaje zemljišta ima onaj ponuđač koji ponudi najvišu cijenu u odnosu na početni iznos naknade navedene u konkursu. Javni konkurs provodi Komisija za provođenje Javnog konkursa, koju je imenovalo Općinsko vijeće.

Javno otvaranje prijava obavit će se dana 05.07.2021. godine u zgradi Općine Stari Grad, ul. Zelenih beretki broj 4, u Sali za vjenčanja sa početkom u 15,30 u prisustvu zainteresiranih učesnika konkursa ili njihovih punomoćnika i članova Komisije.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 15-im danom.

Kompletan tekst javnog konkursa pročitajte ovdje.

Objavu Javnog konkursa u novinama pogledajte ovdje.