Image

Vijeće ministara o povećanom prilivu migranata

Vijeće ministara trebalo bi da u ponedjeljak, 18. juna, razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH.

Na dnevnom redu sjednice su i informacije o aktivnostima u vezi sa zaštitom imovine i prava BiH u Hrvatskoj, u vezi sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u državnom vlasništvu, kao i o predmetima koje je vodilo i vodi Pravobranilaštvo BiH u pravnim stvarima zaštite imovine i prava BiH u Hrvatskoj, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Pred ministrima će se naći i izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prva tri mjeseca ove godine i analiza spoljnotrgovinske razmjene BiH za prva tri mjeseca.

Biće riječi o informaciji o rezultatima istraživanja javnog mnjenja "Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracija u EU" sprovedenog u martu i aprilu.

Vijeće ministara razmotriće informaciju o dokumentima Evropske komisije i Komiteta Evropskog savjeta u funkciji procjene Programa ekonomskih reformi BiH za period 2018-2020. godina - zajednički zaključci ekonomsko-fiskalnog dijaloga između EU i zemalja zapadnog Balkana i Turske; smjernice za programe ekonomskih reformi za period 2019-2021, procjena Evropske komisije o programu ekonomskih reformi BiH za period 2018-2020.

Na dnevnom redu sjednice je i nacrt sporazuma o finansiranju između BiH i Evropske komisije o izmjeni Sporazuma o finansiranju između BiH i Evropske komisije koji se odnosi na "IPA Jadranski program prekogranične saradnje" u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći /podijeljeno upravljanje/.

Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa za zaštitu potrošača u BiH za ovu godinu i informacija o načinu i sprovođenju adekvatne kontrole nad finansijskim sredstvima koje Spoljnotrgovinska komora BiH ostvaruje u vršenju javnih ovlašćenja.