Image

Produžen rok za prijavu za učešće u UNDP projektu „Liderke u akciji”

Obavještavamo građane da je UNDP produžio rok do 02. marta, 2021. godine za prijavu na II Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata koji se realizuju u okviru aktivnosti „Liderke u akciji: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i urgentnih praksi u vrijeme pandemije“. Riječ je o dijelu projekta Žene na izborima u BiH, koji se finansira od strane Vlade Švedske.

Cilj ovog poziva je pružanje podrške inicijativama liderki, kao odgovora na identifikovane socijalne potrebe u vanrednim/hitnim situacijama. Realizacija ovih inicijativa na lokalnom nivou treba da doprinese izgradnji dinamičnih i inkluzivnih zajednica kroz aktivno uključivanje žena i inovativne ideje, što će omogućiti bolji život za stanovnike u tim zajednicama, a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu s tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa organizacija u zajednici, koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice u cjelini.

U deset jedinica lokalne samouprave, tokom dosadašnjih aktivnosti, WIE projekat je uspostavio veoma blisku saradnju sa upravama, posebno strukturiranim fokusnim grupama i kroz manje infrastrukturne intervencije, izgradnju kapaciteta, savjetovanja o poboljšanju lokalnih socijalnih usluga i aktivnosti vezane za izradu lokalnih ‘gender’ akcionih planova.

U okviru prvog javnog poziva koji je organizovan u periodu od 5. do 30. oktobra, 2020 godine, ukupno je podržano pet inicijativa ženskog liderstva sa područja partnerskih JLS Banja Luka, Laktaši, Gračanica i Ljubuški.

Drugi Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u šest partnerskih jedinica lokalne samouprave i to: Bijeljina, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Zenica.

Oblasti u okviru kojih se mogu podnositi prijedlozi projekata su sljedeće:

1. Lokalne inicijative na pokretanju poljoprivrednih zadruga i podrška ženama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom

2. Podrška krojačicama/ma i pojedinačnim kapacitetima za proizvodnju medicinskih vizira i prilagođavanju proizvodnje trenutnim potrebama, u skladu sa potrebama za individualnu zdravstvenu zaštitu (maske, zaštitni skafanderi) u deset partnerskih JLS

3. Socijalne inovacije ili inicijative koji smanjuju pritisak nastao usljed potpune ili djelomične nedostupnosti javnih usluga za djecu, adolescente i osobe treće životne dobi, posebno u području predškolskog obrazovanja i staranja, te novih online obrazovnih sadržaja komplementarnih s već postojećim uslugama u lokalnoj zajednici.

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koji žele učestvovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do 02.03.2021. godine. Sve prijave slati isključivo na adresu: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), UN House, Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH Projekat Žene na izborima u BiH.