Image

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi dokumenta: Nacrt Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024. – 2027. godina

Na osnovu odredaba Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17), Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj; 32/17), Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/19), Statuta Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 9/21 – prečišćeni tekst i 14/22), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je donijelo Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2023-2027. godine, broj: 02-45-159/23 od 23.02.2023. godine, po osnovu koje je Rješenjem Općinskog načelnika broj: 01-04-4-788/23 od 03.03.2023. godine, imenovan radni tim u cilju izrade strateških dokumenata.

Zaključkom broj: 02-45-711/23 od 30.11.2023. godine, Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je utvrdilo Nacrt Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024 – 2027. godine, te isti uputilo u javnu raspravu, koja će trajati 30 (trideset) dana.

Shodno naprijed navedenom, pozivamo vas da svoje prijedloge, u vidu komentara, za izmjenu i dopunu Nacrta Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024.-2027. godine dostavite pisanim putem, protokolom Općine Stari Grad Sarajevo, šalter broj 4, ili na e-mail adresu: kabinet@starigrad.ba do 31.12.2023. godine.

 

Tekst Nacrta Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024/2027. godine pogledajte ovdje.

Obrazac za komentare na Nacrt Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024. - 2027. godina možete preuzeti ovdje.

Zaključak o Nacrtu Strategije razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za period 2024/2027. godine pogledajte ovdje.