Image

Općina Novi Grad Sarajevo započela izradu četverogodišnjeg Gender akcionog plana

Općina Novi Grad Sarajevo započela je izradu Gender akcionog plana za period 2023 – 2027. godina, koji će svojim programskim ciljevima biti “naslonjen” na Strategiju razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2021-2027. godina, a sadržavat će strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim oblastima društvenog života i rada na području najmnogoljudnije općine u Bosni i Hercegovini, općine Novi Grad Sarajevo.

Gender akcioni plan predviđa četverogodišnji period, dakle period do 2027. godine. Donošenje ovog dokumenta je od izuzetne važnosti za dalji razvoj lokalne zajednice, jer se na osnovu njega donose programi mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova po prioritetnim oblastima. Na njegovoj izradi radit će stručni tim Općine Novi Grad Sarajevo, odnosno općinskih službi, Općinskog vijeća i drugih ustanova, kao i nevladinog sektora, a uz stručnu pomoć Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Na random sastanku koji je danas održan u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo, istaknuto je da će Gender akcioni plan biti usmjeren na izradu, provođenje i praćenje programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova na prostoru općine Novi Grad Sarajevo.

Predsjednik Komisije za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo Mirza Memišević kazao je u svom izlaganju da mu je izuzetno drago da će se Općina Novi Grad Sarajevo pridružiti nizu općina koje već imaju Gender akcioni plan. “Siguran sam da ovaj dokument, njegova izrada i primjena, može biti važno i jako uporište za izjednačavanje prava žena i muškaraca na području Općine. Naročito je to važno zbog slučajeva nasilja u porodici koja bi trebala biti osnovna ćelija društva. Ako nam ta ćelija zbog nasilja u porodici nije zdrava, to će se bez imalo sumnje odraziti i odražva se na cjelokupno društvo”, istakao je Memišević.

Dodao je da u narednom periodu predstoji dosta rada kako bi se prijedlog ovog strateški važnog dokumenta izradio do kraja maja i stavio u procedure javne rasprave, kada će se građani i ostali subjekti javne rasprave moći aktivno uključiti u izradu konačnog Gender akcionog plana.

Lejla Hodović, savjetnica u Gender centru Federacije BiH kazala je da Zakon o ravnopravnosti spolova BiH propisuje da su svi organi vlasti dužni da donose mjere, planiraju budžete i da otklone eventualnu neravnopravnost spolova, odnosno diskriminaciju, te da je u skladu s tim Općina Novi Grad Sarajevo već odavno primjer dobre prakse.

“Izradom Akcionog gender plana doći ćemo do vrlo modernog dokumenta koji će prije svega da doprinese ekonomskom prospretitetu građana i građanki ove Općine, ali i donesenim mjerama otkloniti eventualnu diskriminaciju. Ovaj dokument se radi u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH, kao i svim drugim pratećim strateškim dokumentima u Federaciji BiH, a to je prije svega Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, i jedan finansijski okvir koji je nužan i neophodan znajući da i Zakon o budžetu i izvršenju budžeta BiH sadrži gender odgovorno budžetiranje”, kazala je Hodović, te dodala:

“Same mjere i aktivnosti pratit će zvaničnu metodologiju koja je usvojena od strane Vlade FBiH. Stručni tim Općine, kojeg čine predstavnici općinskih službi, svojim kompetencijama dat će doprinos u izradi ovog dokumenta. Ovim dokumentom ne želimo i nužno samo da doprinesemo evropskim integracijama, jer to nije suština izrade strateških dokumenata u toj mjeri koliko je suština jednog modernog transparentnog dokumenta koji će da koristi građanima i građankama. Projekt će podržati i Vlada FBiH, odnosno Gender centar Vlade FBiH, jer on prati primjenu zakona i zaista se radujemo da surađujemo sa najmnogoljudnijom Općinom u BiH, što je ozbiljan izazov. Poznavajući strateški okvir ove Općine sigurna sam da ćemo imati dokument s kojim ćemo se u narednom periodu moći pohvaliti”.

Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Gender akcionog plana, sugestije, primjedbe i prijedlozi učesnika u javnoj raspravi bit će inkorporirane u sami plan, a o konačni dokumt usvajat će Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo.