Image

Objavljen prvi "Izvještaj o bolu" u Austriji

„Bečki izvještaj o bolu“ prvi je ove vrste u Austriji i na njemačkom govornom području koji razjašnjava kompleksnost hroničnih bolova iz više perspektiva. Raširenost, riziko faktori, spol, porijeklo, utjecaj bolova na kvalitet života, ekonomske i društvene posljedice bolova kao i deficiti u liječenju obuhvaćeni su u ovom izvještaju koji je Grad Beč sačinio sa svojim partnerima iz medicine i zdravstvene zaštite.

Hronični bolovi prestavljaju važno zdravstveno-političko oboljenje. Petina ili 20 odsto austrijskog i bečkog stanovništva iznad 15 godina pati od hroničnih bolova srednjeg do visokog intenziteta. Uvrste li se i hronični bolovi lakšeg intenziteta, radi se o 36 odsto stanovništva. S obzirom na veliki broj bolova lokomotornog sistema kod populacije starije dobi i generalnim rastom udjela starijeg stanovništva u Austriji, prognoza je da će broj ljudi s hroničnim bolovima rasti.

U izvještaju je predstavljena trenutna ponuda za pacijente s bolovima u Beču kao i kvalitativni i kvantitativni deficiti u zbrinjavanju, te potencijal optimiziranja medicinske pomoći za bolove na nivou države i grada Beča. Socio-ekonomski proračni i specijalne analize ukazuju na direktne i indirektne troškove ove „nacionalne bolesti“.

Grad Beč je sebi postavio za cilj da dugoročno poboljša situaciju pacijentima s bolovima. Prvi korak je saradnja sa Bečkim regionalnim zdravstvenim osiguranjem „Wiener Gebietskrankenkasse“ i Zavod za penziono osiguranje „Pensionsversicherungsanstalt Wien“.