Image

Ministar Nenadić: Očekujemo skoro pribavljanje potrebnih saglasnosti za potpisivanje kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima razgovarao je s predstavnicima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine o zaključivanju kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je upoznao predstavnike ove sindikalne organizacije da je Ministarstvo, u skladu sa važećim propisima, uputilo 22. januara ove godine nadležnima u Gradu Sarajevo i općina na saglasnost usaglašeni tekst pomenutog kolektivnog ugovora.

Naglasio je kako očekuje skoro pribavljanje ovih saglasnosti, odnosno njihovih mišljenja po predmetnom zahtjevu ministra pravde i uprave KS.

„Izuzetno je važno pribaviti ova mišljenja, odnosno saglasnosti“, istakao je ministar Nenadić, s čime su se predstavnici ovog sindikata složili.

Dodao je da će, nakon što se pribave odgovarajuće tražene saglasnosti, Ministarstvo pravde i uprave Vladi KS pružiti sve informacije u vezi sa predloženim kolektivnim ugovorom kako bi se ona očitovala o njemu.

„O zauzetom stavu Vlade KS Ministarstvo će obavijestiti predstavnike Federalne vlade koja je rukovodila i koordinirala svim aktivnostima sa predstavnicima svih kantona u procesu pripreme pomenutog kolektivnog ugovora“, objasnio je ministar Nenadić proceduru usaglašavanja i zaključivanja ovog ugovora.

Tokom ovog sastanka, razgovarano je i o skorom donošenju zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Ministar Nenadić je podsjetio predstavnike Sindikata da je ovaj zakon tokom zajedničkog rada sa predstavnicima tri reprezentativna sindikata prilično usaglašen, kao i da su ostala dva-tri neriješena pritanja koja su vezana uglavnom za način obraćuna plaća, nagrađivanje i neka druga pitanja, te ih obavijestio da će svim sudionicima u procesu usaglašavanja biti proslijeđen tekst ovog zakona na eventualne završne sugestije, a sve s ciljem njegovog upućivanja u zakonodavno-pravnu proceduru.

Bilo je riječi i o načinu rješavanja pitanja prijevoza na posao i sa posla zaposlenika u Kantonu, pri čemu su istaknuti razlozi zbog kojih se Vlada opredjelila na kupovinu kupona za prijevoz te naglašeno da se izuzeci mogu, u skladu sa vladinim zaključcima, bez problema rješavati.

Sindikat je o tome pismeno obavijestio Vladu te i na ovaj način iskazao kako očekuje skoro rješavanje ovog pitanja.

Na kraju ovog sastanka, ministar Nenadić je informirao predstavnike Sindikata o problemima vezanim za implementaciju Zakona o državnoj službi FBiH u KS, kao i o činjenici da je veliki pritisak na Federalnu agenciju za državnu službu i Odbor državne službe za žalbe koji je rezultirao velikim brojem žalbi, i to njih 900, te sa preko 800 tužbi na sudu u upravnim sporovima koji se vode po osnovu rješenja ovog odbora u FBiH.

S tim u vezi, ministar je upoznao predstavnike Sindikata sa naporima koje ulaže Vlada KS i on osobno s ciljem unapređenja rješavanja ovog pitanja u Federaciji te najavio da će se vrlo brzo nastaviti implementacija budžetske podrške nadležnim organima Federacije BiH.

„Kanton Sarajevo i dalje čvrsto stoji iza svojih opredjeljenja da neće formirati kantonalnu agenciju za državnu službu i odbor za žalbe u čemu Ministarstvo pravde i uprave KS i ministar lično daju svoj doprinos s ciljem jačanja jedinstva državne službe u FBiH, a ne njenog razjedinjavanja“, potcrtao je ministar Nenadić.