Image

2018: Raiffeisen Bank International ostvarila konsolidovanu dobit od 1.270 miliona eura

  • Neto prihod od kamata porastao za 4,2 procenta na godišnjoj osnovi na 3.362 miliona eura (2017: 3.225 miliona eura)
  • Prihod iz redovnog poslovanja povećan za 3,9 procenata na 5.298 miliona eura (2017: 5.098 miliona eura)
  • Opći administrativni troškovi veći za 1,2 procenta i iznose 3.048 miliona eura  (2017: 3.011 miliona eura)
  • Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine su smanjeni za 46,9 procenata i iznose 166 miliona eura (2017: 312 miliona eura)
  • Dobit prije oporezivanja porasla za 8,8 procenata i iznosi 1.753 miliona eura (2017: 1.612 miliona eura)
  • Dobit poslije oporezivanja veća za 12,2 procenta i ima vrijednost 1.398 miliona eura (2017: 1.246 miliona eura)
  • Konsolidovana dobit porasla za 13,8 procenata na iznos od 1.270 miliona eura (2017: 1.116 miliona eura)
  • U odnosu na kraj 2017. godine, koeficijent nekvalitetnih kredita smanjio se za 1.9 procentnih poena na 3.8 procenata
  • Koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 iznosio je 13,4 procenta (fully loaded)
  • Zarada po dionici porasla je na 3,68 eura (2017: 3,34 eura)

Novi računovodstveni standard u pogledu finansijskih instrumenata (MSFI 9) stupio je na snagu 1. januara 2018. godine. Pored toga što je usvojila MSFI 9 standard, RBI je također izmijenila i izgled svojih izvještaja o finansijskom položaju i dijelove bilansa uspjeha koji je sada usaglašen i sa standardima finansijskog izvještavanja (FINREP) Evropskog bankarskog regulatora (EBA). Usvajanje ovih standarda značilo je usklađivanje podataka uporedivog perioda 2017. godine sa uporedivim datumom izvještavanja 31.12.2017. godine. Podaci iz prethodnih perioda su samo u određenoj mjeri uporedivi.

U 2018. godini, Raiffeisen Bank International (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 1.270 miliona eura.

“U izuzetnoj mjeri smo premašili veoma dobar rezultat iz prethodne godine te smo jako zadovoljni finansijskom 2018. godinom. Značajno smo poboljšali koeficijente kapitala te dodatno smanjili koeficijent nekvalitetnih kredita. Stoga, na Godišnjoj skupštini dioničara, u prilici smo predložiti značajno više dividende  u odnosu na prošlu godinu”, izjavio je g. Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

Prihod iz redovnog poslovanja porastao je na godišnjoj osnovi za 4 procenta, ili za 199 miliona eura, te iznosi 5.298 miliona eura. Neto prihod od kamata povećan je za 4 procenta na 3.362 miliona eura kao rezultat rasta kreditnih plasmana, dok je kamatonosna aktiva Grupacije povećana za 3 procenta.

Opći administrativni troškovi su povećani za 37 miliona eura na godišnjem nivou i iznose 3.048 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 1,5 procentnih poena na 57,5 procenata.

“Uprkos prodaji osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj, krediti odobreni klijentima su porasli za 4 procenta. Kreditiranje je bilježilo porast na skoro svim tržištima, a najviše u Austriji, Češkoj Republici, Rumuniji i Slovačkoj ”, istakao je g. Strobl.

Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine značajno smanjeni

Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine iznosili su 166 miliona eura u izvještajnom periodu dok su prethodne godine iznosili 312 miliona eura.

Poboljšanje koeficijenta nekvalitetnih kredita nastavljeno je u 2018. godini: isti je pao za 1,9 procentnih poena od početka 2018. godine i iznosio je 3.8 procenata krajem decembra. 

Koeficijent ukupnog kapitala (fully loaded) 18,2 procenta

CET 1 koeficijent (fully loaded) poboljšan je za 0,6 procentnih poena i iznosi 13,4 procenta, pri čemu se 0,9 procentnih poena odnosi na prodaju osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj.